تبلیغات
✘دخـــــــی های شـــــــیطـــــون✘ - مَن از نَســــل

✘دخـــــــی های شـــــــیطـــــون✘

مَن از نَســــل
جمعه 28 خرداد 1395 × 04:02 ب.ظ
مَن از نَســــل لِـــــیلی ام...

مَن از جِنـــس شــــیرینَم...

مَن دُخــــــترم...

با تمام حساســـیت های دُخترانه ام...

با تَلنگری بارانـــی میشوم...

با جُـــــمله ای رام میشوم...

با کَلـــمه ای عــــــاشق میشوم...

با پُــــــشت کردنی ویــــــران میشوم...

به راحَتی وابَــــــسته میشوم...

با پیــــــروزی به اُوج میرسم...

هنوز هم با عروسَـــــــکهایم حَرف میزنَم...

هنوزم هَم برایِشان لـــالـــایی میخوانَم...

من دُخـــــترم...

پُر از راز...

هرگز مرا نَخواهی دانِــــست...

هرگز سَرچِشــمه اَشکــــــهایم را نمی یابی...

هرگز مرا نِمیفَــــهمی...

مَگر از نَـــــــسلم باشی...

مَگر از جِنــــسم باشی...